Logo

Vi forholder os aktivt til bæredygtighed

I Insatech har vi et mål om at drive vores forretning bæredygtigt der, hvor vi kan. Det har vi fordi, at vi ønsker at tage ansvar for både vores, og jeres, handlinger og dermed bidrage til at sikre fremtiden – nu! Derfor forholder vi os aktivt til både indre og ydre bæredygtighed.

I den sammenhæng bliver vi hvert år målt på vores initiativer af vores ejer - Addtech. Via et sustainability score card rapporterer vi blandt andet vores rejseaktivitet, varetransport, el/gas/olie forbrug, egen produktion, kvinder i ledende stillinger m.m. Disse oplysninger indrapporteres af hver enkel virksomhed til en samlet rapport, der bruges til at sikre fremdrift, transparens ind- og udadtil samt fastholde vores fokus på kontinuerlige forbedringer. Resultaterne af Addtech-gruppens bæredygtighedsarbejde, bliver hvert år offentliggjort i deres samlede bæredygtighedsrapport

Derudover er vi ISO14001 certificeret, hvilket betyder vi arbejder struktureret med bæredygtighed og miljø, det kan du læse mere om her og du kan finde vores certifikat her.

Vil du vide mere om vores konkrete aktiviteter, så læs med herunder. 

De 17 verdensmål

For at gøre vores arbejde med bæredygtighed sammenligneligt, anvender vi desuden FNs 17 verdensmål til at beskrive, hvor vi med vores indsatser kan påvirke den bæredygtige udvikling positivt.

For at målrette vores ressourcer har vi valgt at lægge vores primære fokus på to af de 17 verdensmål. De to verdensmål er nøje udvalgt ud fra, hvor vi med vores erfaringer og kundeindsigt vurderer, at vi kan bidrage mest effektivt:  

Insatech 15 06 2021 49

Verdensmål 6 - Rent vand og sanitet

Pesticider i vores grundvand er en udfordring, og selv om vi stopper brugen af pesticider i dag vil det være en stor opgave for vandværkerne at skærme forbrugerne imod de skadelige stoffer de næste 30 år, da det tager tid for pesticiderne at nå grundvandet.

Vi vil selvfølgelig aller helst undgå at behandle grundvandet, da vi ved, at den forebyggende indsats altid er den vigtigste, men uanset, hvor meget vi beskytter vores grundvand i dag, så bliver de akutte pesticidudfordringer i vandforsyningen ikke løst uden handling. Derfor har vi udviklet vores vandbehandlingsteknologi RemUVe.

Vandbehandlingsteknologi - RemUVe

RemUVe sikrer god og billig rensning af forurenet drikke- og grundvand. RemUVe nedbryder pesticider og klorerede opløsningsmidler til ikke skadelige stoffer. Løsningen bidrager dermed til, at det drikkevand vi modtager har en høj kvalitet – og RemUVe-teknologien taler derfor særligt ind i delmål 6.3 ”Styrk vandkvaliteten.  

Samtidig er løsningen let og billig for vores vandværker at få installeret, drifte og ikke mindst vedligeholde sammenlignet med aktivt kul, hvor nogle af de miljøfremmende stoffer kun i ringe grad bindes til kullene, hvilket medfører et højt kulforbrug, mange kulskift og deraf store driftsudgifter (MUDP, 2021).

Da verdensmålene hænger uløseligt sammen, bidrager RemUVe-teknologien også til Verdensmål 12 – ansvarligt forbrug og produktion, idet løsningen samtidig sikrer en bedre og mere effektiv anvendelse af vores vandressourcer, og resulterer i en markant reduktion af brugen af aktivt kul ved oprensning af vores drikkevand (MUDP, 2021).

Læs hele MUDP-rapporten

Verdensmål 13 – Klimaindsats

Alle verdens lande oplever konsekvenserne af klimaforandringerne – og udledningen af drivhusgasser, heriblandt CO2, fortsætter med at stige. En udledning, der i dag er mere end 50 % højere end niveauet i 1990. Desuden forårsager den globale opvarmning langvarige ændringer af vores klimasystem, der truer med at få uoprettelige konsekvenser, hvis vi ikke handler nu.

Særligt transportsektoren har en høj klimabelastning og da ét af vores primære segmenter er marineindustrien, har vi valgt sætte ind her. Det gør vi med vores Fuel consumption og performance management system, der giver skibsredere et indblik i deres skibes brændstofforbrug og dermed mulighed for at nedbringe skibets forbrug og derved CO2-udledning. Helt konkret giver vores system indsigt i skibets sejlmønstre, som herefter kan optimeres og CO2-udslippet mindskes. Vi ser oftest en besparelse på omkring 3-5 % i brændstofforbrug, hvilket ved et containerskib med et brændstofforbrug på 30 ton (i døgnet) svarer til en reduktion på omkring 3-5 ton CO2 i døgnet.

Dermed bidrager vores Fuel consumption og performance management system til den kollektive klimaindsats og derved Verdensmål 13. Samtidig bidrager vores marineløsnings CO2-reduktion positivt til Verdensmål 14 – livet i havet og herunder særligt delmål 14.3 – ”Minimér forsuringen af havene”, da verdenshavene netop nu absorberer omkring 30 % af den CO2 vi mennesker producerer.

Når verdensmål bliver til hverdagsmål

Foruden vores fokus på verdensmål 6 og 13, som relaterer sig til vores kundeorienterede løsninger, og den ydre bæredygtighed, arbejder vi selvfølgelig også på at minimere vores virksomheds påvirkning på miljøet. Helt konkret har vi fokus på følgende aktiviteter: 

  • 100 % vindenergi 
  • Solcelleanlæg 
  • Print på FSC-mærket papir
  • Ingen engangsservice
  • Undgå madspild
  • Hjemmearbejde
  • Sluk lys og elektronik 
Læs mere om vores aktiviteter
Tilbage til toppen

Search