Logo

Finjuster din iltoverskudskoefficient og optimer dit DeNOx-anlæg

Med afgiften på udledning af NOx og kravene og ønskerne om miljørigtige kraftværker, er det nu mere aktuelt end nogensinde før, at nedbringe emissionerne til et minimum. Øges indsatsen på optimeringen af de forskellige trin i værkets proces, vil det afspejles direkte som resultater i de grønne regnskaber.

Hvordan? 

Med TDLS (Tunable Diode Laser Spektrofotometri) fra Yokogawa er det muligt at optimere forbrændingsprocessen til det optimale, samt overvåge og styre DeNOx-processen mht. NH³ (ammoniak). Dels mindskes NOx-dannelsen gennem optimal forbrænding, og dels kan den dannede mængde NOx fjernes effektivt ved måling og styring af NH³ dosering i SCR-reaktoren på DeNOx anlægget.

Forbrænding – Facts og styring

I dag anvender de fleste værker en type brændere, der er designet og udviklet til at kunne nedbringe NOx-dannelsen under selve forbrændingen, såkaldte lowNOx brændere. Ud over dette tiltag er det styringen af overskudsluften, også kaldet ilt-overskudskoefficienten, der er den primære parameter for, hvor effektiv forbrændingen kan være.

Ved at måle iltindholdet i kedlen in-line, kan lufttilførslen løbende reguleres til det ønskede luftoverskud. Ilt i kedlen måles typisk in-line med Zirkonia iltsensorer. I en kedel er luftsammensætningen aldrig ligeligt fordelt, hvorfor iltoverskuddet skal måles med flere Zirkoniasensorer strategisk placeret rundt omkring i kedlen.

Yokogawas robuste og stabile zirkoniasensorer kan sidde enkeltvis med hver sin mA-udgang til styresystemet, hvorfra der beregnes et gennemsnit af iltindholdet. Flere Zirkoniasensorer kan også tilsluttes Yokogawas multikanalstransmitter, der håndterer og midler op til 8 Zirkoniasensorer på en gang. Se figur 1 herunder: 

Figur 1 - reducer din NOx-udledning

Figur 1: Øverst til højre ses en multikanalstransmitter, der kan håndtere op til 8 zirkoniasensorer. Nederst til højre ses en zirkoniasensor + transmitter.
Til venstre i billedet ses, hvordan ilt-indholdet kan variere forskellige steder i kedlen.

En anden mulighed er med Yokogawas TDLS at skyde på tværs gennem kedlen og få en midlet værdi af ilt-indholdet, som laseren har set. Denne metode kan med ét instrument erstatte adskillige Zirkoniasensorer i samme niveau. Se figur 2 herunder:

Figur 2 - Sådan reducerer du din NOx-udledning

Figur 2: Skitse af kedel. CO skal måles så tidligt som muligt, da det omdannes til CO2 med  overskudsluften. TDLS-laser ses her, hvor den skyder på tværs i kedlen.

Ved forbrænding med et støkiometrisk underskud af luft, i forhold til brændsel (kul, olie, gas m.m.) udvikles voldsomme mængder CO, samtidig med at der går en masse brændsel til spilde i røggaskanalen. Den tabte brændværdi nedsætter kedlens effektivitet drastisk, og store mængder sod m.m. udvikles og danner belægninger i røggaskanalen. Ved støkiometrisk overskud af luft, i forhold til brændsel, stiger effektiviteten til en vis grænse, hvorefter den begynder at falde igen. Ved et tilpas lille overskud af luft haves en minimal udvikling af CO samt NOx, samtidig med, at effektiviteten er høj. Det er her, at in-line ilt-, CO- samt emissionsmålinger sammen kan estimere det rette set-punkt for overskudsluften. Ved for højt overskud af ilt, dannes som det ses af figur 3, store mængder NOx, og det nedsætter også effektiviteten, da en stor mængde energi går tabt, som følge af alt den ekstra luft, der skal opvarmes. 

Figur 3 - sådan reducerer du din NOx-udledning

Figur 3:
RØD ZONE: Iltunderskud medfører kraftig CO-udvikling og tabt brændsel.
GRØN ZONE: Minimalt iltoverskud giver god forbrænding og minimal emission.
GUL ZONE: For højt iltindhold giver kraftig NOx-udvikling.

Optimal iltoverskudskoefficient, hvordan?

Til finjustering af iltoverskudskoefficienten gør Yokogawas TDLS det muligt, som sekundær parameter til styring af luften, at måle CO indholdet in-line i kedlen i det helt lave område ved høje temperaturer m.m. Værdien af in-line CO-måling er at kunne køre iltoverskudskoefficienten helt til det optimale set-punkt, lige inden CO-udviklingen for alvor begynder. Ved at kunne detektere og følge CO-udviklingen omgående fra start helt nede fra få ppm og opefter, kan luftoverskuddet reguleres løbende til at ligge lige på grænsen til CO-udvikling hele tiden, hvorved mindst muligt NOx dannes. Se figur 4:

Figur 4 - sådan reducerer du din NOx-udledning

Figur 4: Med TDLS CO-måling detekteres CO øjeblikkeligt og iltoverskuddet kan finjusteres helt til grænsen for optimalt set-punkt.

Denne regulering er ikke mulig med måling af ilt alene, hvilket gør Yokogawas TDLS til et unikt regulerings- og optimeringsintrument til at opnå bedst mulig forbrændning med mindst mulig NOx-dannelse. Længere fremme i røggaskanalen vil denne reguleringsteknik afspejles direkte som mindre forbrug af NH³ i SCR-reaktoren, hvis en NH3 måling etableres.

NH3 slip, få styr på ammoniakken i DeNOX anlægget

Inden røggassen udledes til atmosfæren, skal den blandt andet igennem et DeNOx-anlæg. DeNOx-anlæggets funktion er at fjerne den dannede mængde NOx ved hjælp af en kemisk reaktion med NH³ henover en katalysator. Efter katalysatoren ønskes både NOx indhold samt NH³ indhold nedbragt til et minimum. Med en TDLS fra Yokogawa til måling af NH³ slip er det muligt at detektere NH³ fra 1-2 ppm og opefter. Ved at måle NH³ efter katalysatoren, kan NH³ doseringen hurtigt reguleres op eller ned, så mindst muligt NH³ udledes, samtidig med at mest muligt NOx reduceres. Hvis der ikke kan detekteres NH³, er det en god indikation om, at der stadig er NOx tilbage i røggassen, da alt NH³ dermed forventes at være reageret. Ved indhold af få ppm NH³ efter katalysatoren må det forventes at stort set al NOx er reduceret, da den overskydende NH³ ellers ville reagere med NOx.

Er TDLS fra Yokogawa et instrument du kunne se fordelene i på dit kraftværk eller andet, så ring endelig og lad os få en snak om din opgave eller læs mere om instrumentet herunder.

Insatech Medarbejdere Website JUBY
KONTAKT VORES EKSPERT

June Byskov

Product Manager - Analytical


Tlf: +45 2085 6072

Email: June.Byskov@insatech.com

Skriv til June

Se også

Yokogawa TDLS8100

Yokogawa TDLS 8100/8200 In-situ gas analyzer

Yokogawas TDLS-analysatorer kan anvendes til at måle O2, CO eller CH4, NH3 og HCl.

169 Yokogawa ZR802G

Yokogawa ZR22G, ZR802G

Bidrager til reduktion af driftsomkostninger, da den kontinuerligt måler iltkoncentration og luftfugtighed under høj temperatur uden behov for en prøveudtagningsenhed. Analysatoren består grundlæggende af en sonde og en konverter, der bruges som både Zirconia ilt-analysator og høj temperatur luftfugtigheds-analysator.

Tilbage til toppen

Search